Doelstelling van Windshare

Windshare stelt zich ten doel om voor bewoners van het buitengebied de mogelijkheid te scheppen om te participeren in nieuwe windenergie projecten in Flevoland.

 

Windshare is een initiatief van bewoners van het buitengebied die de kansen die windenergie biedt voor álle bewoners in het gebied bereikbaar wil maken. Zowel voor bewoners die met het nieuwe Regioplan Windenergie al mogelijkheden krijgen om nieuwe windenergie te exploiteren als voor bewoners die dat niet krijgen maar wel graag meedoen in de mogelijkheden die investeren in windenergie kan bieden.

 

In de statuten staat het doel als volgt omschreven:

 

De vereniging heeft ten doel:

het scheppen van de mogelijkheid voor leden om te participeren in één of meer windenergie-projecten in de provincie Flevoland en wel voor die leden van de vereniging die bij de aanvang van hun (financiële) participatie in één of meer windenergie-projecten, bedoelde (financiële) participatie hierna ook aan te duiden als ‘participatie’, (mede-)eigenaar, (mede-)erfpachter en/of 

(mede-)pachter zijn, van één of meer percelen landbouwgrond, landbouwerven en/of woningen in de gebieden die in de aan deze akte gehechte zogenaamde Regioplankaart, versie achttien de dato twee en twintig april tweeduizend zestien, zijn aangeduid als projectgebied Oost en projectgebied West, alzo met uitzondering van woningen in de binnen deze gebieden gelegen woon-kernen/dorpen.

 

Oprichting Windshare

Het oprichtingsbestuur van Windshare bestaat uit de volgende leden:

 

Hubert Ceelaert,

voorzitter

 

Marjan van der Wijngaard, penningmeester

 

Els van den Dries,

secretaris

 

Heilco van der Beek,

lid 

 

Wies Borm,

lid  

 

André Adamse,

lid

 


Over ons bestuur

Hubert Ceelaert

Hubert Ceelaert,

Akkerbouwer

 

Als maatschap Ceelaert hebben wij een bedrijf aan de Alikruikweg. Tot op heden was ondernemen in windenergie afhankelijk van waar je toevallig in het buitengebied woonde, wel of niet op de goede plaats. Om dit te veranderen en participatie voor alle bewoners van het buitengebied mogelijk te maken, dat is voor mij de drijfveer om mij in te zetten voor Windshare.


Marjan van der Wijngaard

Marjan van der Wijngaard,

Agrarisch ondernemer in Flevoland 

 

Als penningmeester begeleid ik het financieel reilen en zeilen van Windshare.
De uitdaging die ik in mijn taak zie, ligt bij het luisteren naar de leden, samenwerken en resultaat boeken.


Els van den Dries

Els van den Dries,

Biologisch akker- en tuinbouwbedrijf Dronten, 

 

Ik ben betrokken bij Windshare omdat ik het de hoogste tijd vind dat wij, bewoners in het buitengebied in Flevoland, met elkaar vorm geven aan de kansen die windenergie biedt. Mét elkaar, niet naast elkaar en zeker niet tegen elkaar.

Ik wil mede mogelijk maken dat bewoners in het buitengebied kunnen participeren in één of meer wind-projecten in de provincie Flevoland.


Heilco van der Beek

Heilco van der Beek,

Agrarisch ondernemer en tevens bestuurslid van de Wind Vereniging Oostelijk Flevoland. 

 

Vanaf het moment dat ik besef dat er mogelijkheden voor windenergie kunnen komen op mijn bedrijf, houd ik mij hier mee bezig. Ik hecht er veel waarde aan dat iedereen gelijke en eerlijke kansen krijgt om te participeren in windenergie.


Wies Borm

Wies Borm,

Akkerbouwer in gebied Bruin/West, omgeving vliegveld Lelystad

 

De reden waarom ik mij inzet voor Windshare is dat ik vind dat de wind van iedereen is en dat iedereen die dat wil zou moeten kunnen participeren in windenergie.


André Adamse

André Adamse,

Akkerbouwer in de Oostrand

 

Al jaren berust de verdeling van de kansen die windenergie biedt op politieke willekeur. In het nieuwe regioplan is het besef dat wind gedeeld moet worden om een leefbaar buitengebied te houden, doorgedrongen. Participatie is onderdeel van nieuwe initiatieven. Ik zet me er graag voor in om dat binnen bereik te brengen van alle bewoners in het buitengebied.